Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Onlinekringlopen.nl B.V. betreffende kopen bij andere verkopers

 

Artikel 1 – Definities

 

 1. Omgeving: Onlinekringlopen.nl B.V. en iedere andere door Onlinekringlopen.nl B.V. aangewezen applicatie.
 2. Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.
 3. Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
 4. Andere Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechtspersoon of ander niet natuurlijk persoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt.
 5. Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.
 6. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Andere Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Andere Verkoper via het Platform.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en de koop van producten bij Andere Verkopers via het Platform (hierna: Voorwaarden kopen bij andere verkopers).
 2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Andere Verkoper wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers.
 3. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Onlinekringlopen.nl B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Onlinekringlopen.nl B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Andere Verkoper(s)).
 6. Onlinekringlopen.nl B.V. heeft het recht deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Andere Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij andere verkopers. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Andere Verkoper wordt geplaatst.Artikel 3 – Klantaccount

 

 1. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
 2. de Klant dient een klantaccount bij Onlinekringlopen.nl B.V. te hebben;
 3. de Klant is minimaal 18 jaar oud;
 4. de Klant is per e-mail bereikbaar.
 5. Onlinekringlopen.nl B.V. is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Andere Verkopers niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.
 6. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Onlinekringlopen.nl B.V. raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
 7. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
 8. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen bij andere verkopers en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 9. De Klant is steeds verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

 

Artikel 4 – Aanbod van derde partijen

 

 1. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Andere Verkoper (de derde partij die het product/de producten via de Omgeving te koop aanbiedt) en dat Onlinekringlopen.nl B.V. géén partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.
 2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Andere Verkopers, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Andere Verkoper. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op Onlinekringlopen.nl B.V. en dat zij op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

 

Artikel 5 – Bestelling en levering

 

 1. Een Klant kan via het normale bestelproces bij Onlinekringlopen.nl B.V. een bestelling plaatsen voor een product dat door een Andere Verkoper wordt aangeboden.
 2. De Klant ontvangt van de Andere Verkoper een pakbon, opgemaakt volgens de op de door de Andere Verkoper gehanteerde wijze.
 3. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen dat aan de Andere Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

 

Artikel 6 – Vergoeding en betaling

 

 1. De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Andere Verkoper aangekochte product verschuldigd aan Onlinekringlopen.nl B.V. en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Andere Verkoper. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan Onlinekringlopen.nl B.V..
 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Onlinekringlopen.nl B.V. is gewezen op de te late betaling en Onlinekringlopen.nl B.V. de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van Onlinekringlopen.nl B.V. om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.
 3. Andere Verkoper heeft onherroepelijk het recht aan Onlinekringlopen.nl B.V. verleend om in naam van Onlinekringlopen.nl B.V. en met uitsluiting van de Andere Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Andere Verkoper.
 4. Onlinekringlopen.nl B.V. zal vorderingen op de Klant behandelen conform haar normale incassobeleid.

 

Artikel 7 – Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Andere Verkoper(s) zijnde een rechtspersoon

 

 1. Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Andere Verkoper zijnde een rechtspersoon of een andere niet natuurlijk persoon (zgn. zakelijke verkoper), dan:
  • verplicht de Klant zich de Algemene verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via Onlinekringlopen.nl B.V. van de desbetreffende Andere Verkoper(s) waarvan hij een of meerdere producten via het Platform afneemt, te lezen en te accepteren;
  • Zal een bestelling voor een product vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de Algemene verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via Onlinekringlopen.nl B.V. van de desbetreffende Andere Verkoper;
  • Is de Klant gerechtigd om een bestelling binnen de door de Andere Verkoper in haar Algemene verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via Onlinekringlopen.nl B.V. gestelde termijn te retourneren ('herroepingsrecht'), met in achtneming van het gestelde in artikel 8.2 van deze Algemene voorwaarden, onder de voorwaarden zoals deze in de desbetreffende Algemene verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via Onlinekringlopen.nl B.V. van Andere Verkoper zijn opgenomen.
 1. Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de klant Onlinekringlopen.nl B.V., voorafgaand aan de retourzending van de retourzending op de hoogte te stellen. De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Klant de retourzending heeft gemeld bij Onlinekringlopen.nl B.V., aan de betreffende Andere Verkoper te retourneren.
 2. Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal Onlinekringlopen.nl B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Tenzij de Andere Verkoper aanbiedt het product zelf af te halen mag Onlinekringlopen.nl B.V. wachten met terugbetalen tot de Andere Verkoper het product heeft ontvangen of tot de Klant heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Indien een Andere Verkoper, zijnde een rechtspersoon, een bestelling drie (3) dagen na de uiterste leverdatum nog niet heeft aanvaard, zal Onlinekringlopen.nl B.V. de Klant laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door Onlinekringlopen.nl B.V. ter zake reeds ontvangen betaling retourneren.

 

Artikel 8 – Informatie en gebruik gegevens

 

 1. Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door Onlinekringlopen.nl B.V. en/of de Andere Verkoper aan Klant verzonden informatie.
 2. Onlinekringlopen.nl B.V. is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Andere Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Andere Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht

 

Op de Voorwaarden kopen bij andere verkopers, het (ver)kopen van artikelen door Andere Verkopers via de Onlinekringlopen.nl B.V. website en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Andere Verkoper is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.